fbpx

Deelnemersreglement

Dit reglement is aangepast op 22 juni 2020.

Artikel 1 Organisatie

 1. Locaido, kvk nr. 56609795, geregistreerd in Nederland, organiseert Locaido.
 1. 50% van de inkomsten van Locaido komt, bij het financieren van de doelstellingen, geheel ten goede aan doeleinden van algemeen belang, gelegen op een van de na te noemen terreinen: de cultuur, het maatschappelijk welzijn, de volksgezondheid, de sport en de lichamelijke vorming, de humanitaire hulpverlening en het natuurbehoud. Begunstigden kunnen eerst een bijdrage uit de opbrengst van Locaido ontvangen als zij daartoe een overeenkomst met Locaido gesloten hebben.
 1. Degene die deelneemt aan Locaido is gebonden aan de bepalingen van dit reglement. Dit reglement kan door Locaido van tijd tot tijd worden gewijzigd. De geldende versie van dit reglement is te vinden op www.locaido.com en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij Locaido.
 1. Degene die geen informatie van Locaido wenst te ontvangen kan dat aan Locaido schriftelijk of via internet doorgeven. Na een verwerkingsperiode zal degene niet meer worden aangeschreven op de doorgegeven gegevens.

Artikel 2 Voorschriften voor deelname

 1. Deelname aan Locaido staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Ook staat deelname open voor rechtspersonen.
 1. Deelname is uitgesloten voor: (a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, (b) medewerkers van Locaido, (c) eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij het spel (d) eenieder zonder geldig betalings- en ontvangstbewijs-identificatienummer.
 1. Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven, of niet voldoet aan de voorwaarden heeft Locaido het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 1. In geval van fraude, misleiding of onrechtmatige beïnvloeding van het spel heeft Locaido het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

Artikel 3 Speelwijze

 1. Locaido kent aan elke deelnemer een foto toe van een – onbekende – Jackpot locatie. Deze locatie is voor iedere deelnemer gelijk. De deelnemers dienen de locatie op een willekeurige digitale kaart op het internet te vinden. Zij krijgen hier maximaal 7 dagen de tijd voor. De deelnemer die de locatie als eerste gevonden heeft, een marker – binnen een straal van 50 meter rond de locatie – op de kaart van de betreffende spelpagina geplaatst en verstuurd heeft, heeft het spel gewonnen. Locaido stelt hierbij op de spelpagina verschillende hints samen om de locatie van de Jackpot makkelijker te kunnen vinden.
 1. Het spel zal binnen 24 uur, nadat 100% van de doelstelling bereikt is, van start gaan en duurt maximaal 7 dagen. De startdatum/ -tijd zal aan alle deelnemers via de website en via de nieuwsbrief bekend worden gemaakt.
 1. Een geplaatste marker binnen een radius van 50 meter rond de locatie van de jackpot, geldt als ‘locatie gevonden’. De deelnemer die als eerste een marker bij de locatie geplaatst heeft, heeft het spel gewonnen.
 1. Een betalings- en ontvangstbewijs-identificatienummer wordt bij de inschrijving [moment van incasso] aan een Locaido spel afgegeven. Deze identificatienummers gelden als bewijs van deelname en betaling aan Locaido, tenzij de afschrijving van de inleg ten behoeve van een Locaido spel is teruggeboekt. Indien aan een Locaido spel op een andere wijze dan omschreven onder artikel 5 lid 1 wordt deelgenomen, bijvoorbeeld met een gratis foto, dan ontvangt de deelnemer daarvan schriftelijk (op de foto zelf, per normale post dan wel per e-mail) een bevestiging met daarin een identificatienummer welke geldt als bewijs van deelname.
 1. Het spel eindigt op het moment dat de Jackpot locatie door een deelnemer gevonden is of op het moment dat de Jackpot locatie na 7 dagen door niemand gevonden is.

Artikel 4 Speelgeheim

De namen van deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan een derde of derden worden bekend gemaakt. Door een marker op de kaart te plaatsen en akkoord te gaan met de voorwaarden, geeft de deelnemer toestemming om met zijn/ haar naam als de winnaar, of als een deelnemer, op de de website genoemd te worden.

Artikel 5 Aanvraag, wijziging en beëindiging deelname

 1. Indien incasso van het inleggeld van het opgegeven bankrekeningnummer niet mogelijk is, is Locaido bevoegd maar niet verplicht die deelname als niet tot stand te zijn gekomen te beschouwen. De deelnemer wordt hiervan schriftelijk (per normale post dan wel per e-mail) op de hoogte gebracht via de bij Locaido bekende gegevens.
 1. Bij fouten en gebreken, zoals bijvoorbeeld druk- en zetfouten en technische verstoringen, waardoor deelname aan een Locaido spel niet tot stand gekomen of niet mogelijk is, ontvangt degene die wilde deelnemen – op zijn verzoek of op initiatief van Locaido – het eventueel door hem betaalde inleggeld retour en neemt hij niet deel aan welk Locaido spel ook. Verdergaande aanspraken kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen jegens Locaido niet geldend maken. Zowel de deelnemer als Locaido zijn verplicht elkaar zo spoedig mogelijk van geconstateerde fouten en gebreken op de hoogte te stellen.
 1. De deelnemer dient er voor zorg te dragen dat Locaido beschikt over de juiste naam- en adresgegevens.
 1. Een verhuizing kan worden doorgegeven op een van de volgende manieren: schriftelijk of via het contactformulier op de website. Deelnemers ontvangen een bevestiging op schrift (per post dan wel per e-mail) van een door hen opgegeven verhuizing. Alle overige wijzigingen niet inhoudende een verhuizing (bijv. correcties in de naam van de deelnemer of wijziging van het e-mailadres) kunnen ook schriftelijk of via het contactformulier op de website worden doorgegeven en worden per eerstvolgende mogelijkheid van kracht.
 1. Locaido is gerechtigd om naast de grond zoals vastgelegd onder artikel 6 lid 7 de deelname geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen in elk van de volgende gevallen:
 • kennelijke wilsonbekwaamheid aan de zijde van een deelnemer waardoor de betreffende deelnemer er niet in slaagt zijn deelname zelf te beëindigen;
 • onbetamelijk gedrag jegens Locaido en/of haar medewerkers;
 • (een redelijk vermoeden van) misbruik of fraude. De deelnemer zal van de beëindiging schriftelijk (per normale post dan wel per elektronisch bericht) op de hoogte worden gebracht via de bij Locaido bekende gegevens.

Artikel 6 Inleg

 1. De kosten van deelname – ook inleg genoemd – zijn EUR 5 (vijf euro) of EUR 15 (vijftien euro) of EUR 25 (vijf en twintig euro) per spel.
 1. De inleg van deelnemers aan een Locaido spel wordt ten tijde waarin het desbetreffende spel plaatsvindt, van de door de deelnemer opgegeven bankrekening afgeschreven. De afschrijving van de inleg van de deelnemer geschiedt op grond van een daartoe door de deelnemer aan Locaido verstrekte machtiging.
 1. Mocht het afschrijven niet lukken dan wel de afschrijving ten behoeve van een Locaido spel door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer zijn teruggeboekt, is Locaido bevoegd, maar niet verplicht, ten behoeve van dat Locaido spel nog minimaal één incassopoging te doen plaatsvinden.
 1. Als geen afschrijving, om welke reden ook, kan plaatshebben, of de afschrijving ten behoeve van een deelname door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, geldt dat niet geldig kan worden/is deelgenomen aan het Locaido spel waarvoor die afschrijving benodigd was. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op uitbetaling van een eventueel gewonnen prijs.
 1. Indien de afschrijving ten behoeve van een Locaido spel door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, maar Locaido hiervan niet tijdig op de hoogte is dan wel na het Locaido spel de afschrijving ten behoeve van een deelname door de deelnemer of de bankinstelling van de deelnemer is teruggeboekt, wordt de deelnemer geacht geldig aan dat Locaido spel te hebben deelgenomen en blijft de deelnemer verplicht de inleg aan Locaido te voldoen. Daarnaast kan Locaido hiertoe kosten zoals incassokosten in rekening brengen.
 1. In alle gevallen waarin sprake is van een terugboeking nadat het Locaido spel heeft plaatsgevonden, blijft de deelnemer verplicht de inleg aan Locaido te voldoen. Locaido kan hiertoe kosten zoals incassokosten in rekening brengen.
 1. Bij elke afschrijving wordt door Locaido vermeld onder welk betalings-identificatienummer de deelnemer meespeelt. Deze afschrijving wordt door Locaido beschouwd als deelnamebevestiging en het bankrekeningafschrift als deelnamebewijs tenzij de afschrijving van het inleggeld ten behoeve van het betreffende spel door de deelnemer is teruggeboekt. Indien aan een Locaido spel wordt deelgenomen met een gratis foto, dan ontvangt de deelnemer daarvan schriftelijk (achterop de verkregen foto, per normale post of per e-mail) een bevestiging met daarin het ontvangstbewijs-identificatienummer welke geldt als bewijs van deelname.
 1. Locaido kan betaling via internet bankieren accepteren. In dit geval geldt een e-mail met daarin het ontvangstbewijs-identificatienummer als bevestiging van de deelname en deelnamebewijs.

Artikel 7 Winnende deelnemer

 1. Uitsluitend deelnemers met een geldig donatie-identificatienummer – behorend bij het betreffende spel – kunnen prijswinnend zijn.
 1. De winnende deelnemer is de persoon die op de betreffende spelpagina de locatiegegevens van de Jackpot als eerste correct heeft ingevoerd, de marker binnen een radius van 50 meter rond de locatie geplaatst heeft, zijn persoonsgegevens en donatie-ID juist heeft ingevuld- en verstuurd heeft.
 1. Iedere deelnemer heeft maximaal één poging om de juiste locatiegegevens in te voeren, ongeacht het aantal donaties.

Artikel 8 Prijzenpakket

 1. Deelnemers zoeken naar een onbekende Jackpot locatie en winnen daarmee de geldprijs en/of prijzen in natura.
 1. Geldprijzen worden door Locaido uitgekeerd aan de winnende deelnemer van een Locaido spel. De prijzen in natura worden door Locaido zelf of door de sponsors aan de deelnemer geleverd op het bij Locaido bekende adres.

Artikel 9 Bericht aan deelnemers, uitkering prijzen

 1. Locaido maakt de locatie en – indien van toepassing – de winnaar van de Jackpot binnen 24 uur na het einde van het spel bekend, door publicatie daarvan op de eigen website, via door haar gekozen media en e-mail database, bekend.
 1. De startdatum van ieder spel zal aan alle deelnemers via de website en via de nieuwsbrief bekend worden gemaakt.
 1. De winnende deelnemer zal binnen 24 uur na het pinnen van de juiste Jackpot locatie een bericht ontvangen van Locaido met de bevestiging dat hij gewonnen heeft.
 1. Aan de deelnemer van wie overeenkomstig het in dit reglement bepaalde is vastgesteld dat door hem de geldprijs is gewonnen, zal het hem toekomende prijzengeld, tenzij het bepaalde in lid 4 van dit artikel toepasselijk is, twee weken na de bekendmaking per bankrekening worden uitbetaald.
 1. De in lid 4 van dit artikel genoemde twee weken kan door de directie van Locaido zonder verdere aankondiging worden gewijzigd in 6 weken gerekend vanaf het moment van de in lid 1 bedoelde bekendmaking.
 1. De geldprijzen worden uitgekeerd aan de winnende deelnemer door overschrijving op het bankrekeningnummer waarvan de inleg voor het Locaido spel werd afgeschreven naar Locaido of anders, indien het een gratis deelneming betreft, het opgegeven bankrekeningnummer bij de registratie van de winnende deelnemer.
 1. Prijzen in natura worden – indien van toepassing – afgeleverd op het bij Locaido bekende adres. Dit adres wordt door de winnende deelnemer opgegeven wanneer hij een hiervoor opgemaakt registratieformulier heeft ingevuld dat door Locaido wordt toegestuurd op het moment van bevestiging zoals bedoeld is onder lid 3 van dit artikel. Indien dit adres niet blijkt te kloppen, wordt door Locaido geen verdere actie ondernomen. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld tenzij dit expliciet is aangegeven.
 1. Indien er sprake is van een terugboeking van de inleg van een deelname waarmee de geldprijs en de prijzen gewonnen wordt, behoudt Locaido zich het recht voor om de gewonnen geldprijs/prijzen voor dat Locaido spel niet aan de betreffende deelnemer uit te keren, terug te vorderen en/of de inleg alsnog te incasseren.

Artikel 10 Reclameren

 1. Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook het toekennen van een te lage prijs – moeten op schrift en beargumenteerd binnen één jaar na het desbetreffende Locaido spel waartegen wordt geageerd in het bezit zijn van Locaido. Na de termijn van één jaar kan niet meer gereclameerd worden.
 1. Indien de reclame door de directie van Locaido wordt afgewezen en de deelnemer het daarmee niet eens is, zal degene die reclameerde binnen 32 dagen nadat hij dat deed aan Locaido te kennen geven ervoor te kiezen zijn reclame door de daartoe bevoegde rechter te laten beslissen.

Artikel 11 Afgelasting en uitsluiting

De directie van Locaido is gerechtigd een Locaido spel uit te stellen of af te gelasten, indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de homepage met vermelding van de nieuwe datum van het Locaido spel. Bij definitieve afgelasting van een Locaido spel zal de door de deelnemers betaalde inleg, zo veel als dat mogelijk is, worden terugbetaald.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor vertraging dan wel fouten in de geautomatiseerde aanmelding van deelname, het weg- of zoekraken van ingevulde (elektronische) formulieren, kaarten, overmakingen, mededelingen van en aan hen tijdens het verzenden daarvan via de post, internet of anderszins elke aansprakelijkheid van Locaido is uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal e.d. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door Locaido voor schade direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van Locaido liggende omstandigheden.
 1. Locaido is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van de betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen.
 1. Locaido is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitgifte van prijzen in natura.
 1. Locaido is niet aansprakelijk voor schade voor deelnemers veroorzaakt door het niet handelen in overeenstemming met dit reglement.

EEN
GROTERE FOTO

Moeilijk te vinden? Deze hints zullen je helpen de locatie gemakkelijker te vinden.

Met deze hints vergroot je het gebied rondom de Jackpot locatie én jouw voorsprong op de rest!

 

TWEE CONTINENTEN MINDER

Moeilijk te vinden? Deze hints zullen je helpen de locatie gemakkelijker te vinden.

Met iedere hint verklein je het zoekgebied en vergroot je jouw voorsprong op de rest!

 

TWEE CONTINENTEN MINDER

Moeilijk te vinden? Deze hints zullen je helpen de locatie gemakkelijker te vinden.

Met iedere hint verklein je het zoekgebied en vergroot je jouw voorsprong op de rest!

 

TWEE CONTINENTEN MINDER

Moeilijk te vinden? Deze hints zullen je helpen de locatie gemakkelijker te vinden.

Met iedere hint verklein je het zoekgebied en vergroot je jouw voorsprong op de rest!

 

A
BIGGER PHOTO

Having trouble? We will guide you. This hint will help you find the location more easily.

With this hint you’ll enlarge the area surrounding the Jackpot location!

 

TWO CONTINENTS LESS

Having trouble? We will guide you. These hints will help you find the location more easily.

With each hint, you narrow the search area and increase your lead over the rest!

 

TWO CONTINENTS LESS

Having trouble? We will guide you. These hints will help you find the location more easily.

With each hint, you narrow the search area and increase your lead over the rest!

 

TWO CONTINENTS LESS

Having trouble? We will guide you. These hints will help you find the location more easily.

With each hint, you narrow the search area and increase your lead over the rest!

 

A new game will start on Friday the 3rd of Juli 2020 9:00 AM (CEST). See you then!

Vrijdag 3 juli 2020 om 9:00 (CEST) start een nieuw spel. Tot dan!

Please enter your email, so we can follow up with you.
Dit ID-nummer kun je vinden op de Donatiegeschiedenis pagina.